หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหาร อบต.นางบวช
สมาชิกสภา อบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติงานอื่นๆ
แผนปฏิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่องมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ ตามโครงการปรับปรุง กระบวนงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
2 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖  
3 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖  
4 ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
8 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
9 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
10 ประกาศใช้แผนดำเนินการประจำปี 2554  
11 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติว่าด้วยการขุดดินถมดิน  
13 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2554-2558)  
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)  
15 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน  
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวชเรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์  
17 ประกาศอำเภอเดิมบางนางบวช ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวชเรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช และสถานที่ให้บริการ