หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหาร อบต.นางบวช
สมาชิกสภา อบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติงานอื่นๆ
แผนปฏิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
2 ประกาศ เรื่องมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ ตามโครงการปรับปรุง กระบวนงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
3 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖  
4 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖  
5 ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
9 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
10 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
11 ประกาศใช้แผนดำเนินการประจำปี 2554  
12 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติว่าด้วยการขุดดินถมดิน  
14 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2554-2558)  
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)  
16 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน  
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวชเรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์  
18 ประกาศอำเภอเดิมบางนางบวช ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวชเรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช และสถานที่ให้บริการ