ความเป็นมาของศูนย์
คำแถลงนโยบายนายกต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาตำบลสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบวัดความพึงพอใจ
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว อบต.เกาะเรียน กิจกรรม สินค้าชุมชน/ OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558  
   
แผนการดำเนินงานประจำปี 2557  
   
แผนการดำเนินงานประจำปี 2556  
   
แผนการดำเนินงานประจำปี 2555  
   
แผนการดำเนินงานประจำปี 2554  
   
สรุปบัญชีโครงการแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554  
   
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาปรับปรุงองค์กรและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
   
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)  
   
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม)  
   
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนและการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ดีมีประสิทธิภาพ)  
   
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและงานสังคมสงเคราะห์)  
   
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน)