หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
    (Open Data)

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช ร่วมกับ ชมรมรักษ์สุขภาพอบต.นางบวช จัดกิจกรรม เดินวิ่ง”ดูนม ชมทุ่ง” ภายใต้โครงการก้าวเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางบวช จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2566​ นำโดยนายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.นางบวช​ ผอ.รพ.สต.นางบวช​ สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.นางบวช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​ และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ​ 90 ปีขึ้นไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยาน อบต.นางบวช จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.นางบวช เป็นประธานเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.บวช มอบหมายให้ นางสาววนิดา ฟักเล็ก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยนักบริบาล อบต.นางบวช ลงพื้นที่ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช จำนวน 2 ราย

อบต.นางบวช​ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ​ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์​ ประจำปีงบประมาณ​ 2566​ โดยจัดทำพิมเสนน้ำ​ และการทำไข่เค็มแห้งใบเตย ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
[+] more
[+] more
 
 
[+] more
 
การบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
ศูนย์บริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สำนักงานการตรวจเงิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม คลังข่าวมหาดไทย สำนักงานประกันสังคม