หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การยบริหารส่วนตำบลนางบวช

อบต.นางบวช ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดฝึกอาชีพวิธีการทำผ้าเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า และการทำสร้อยคอลูกปัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

อบต.นางบวช ดำเนินโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมใจรักษาความสะอาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ วัดท่าฟืน หมู่ที่ 6 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นางบวช ร่วมกับอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมและประเมินความก้าวหน้าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช ประจำเดือนมีนาคม 2564

อบต.นางบวช ร่วมกับ ทีมช่างผมเมืองเหน่อ ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน อบต.นางบวช หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 7
[+] more
[+] more
 
 
[+] more
 
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือสถ.สุพรรณบุรี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
วารสาร อบต.นางบวช
คู่มือบริการประชาชน
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด