พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช ดำเนินการจัดกิจกรรม "เดิน - วิ่ง ดูนม ชมทุ่ง" ตามโครงการก้าวเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563

อบต.นางบวช ร่วมกับ ทีมช่างผมเมืองเหน่อ ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน อบต.นางบวช หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 7

อบต.นางบวช ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดฝึกอาชีพวิธีการทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือสมุรไพร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

อบต.นางบวช ดำเนินโครงการปันน้ำใจสิ่งของเครื่องใช้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

อบต.นางบวช ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดฝึกอาชีพวิธีการทำ ยาดมสมุนไพร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

อบต.นางบวช ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นางบวช ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน อบต.นางบวช "ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
[+] more
[+] more
 
 
[+] more
 
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือสถ.สุพรรณบุรี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
วารสาร อบต.นางบวช
คู่มือบริการประชาชน
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด