หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาส อบต.นางบวช เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
2 ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
3 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
4 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
5 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
6 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
7 ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพี่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
8 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
9 ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558  
10 ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558  
11 ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558  
12 ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558  
13 ประกาศ อบต.นางบวช เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558  
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  
15 ประกาศ เรื่องมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ ตามโครงการปรับปรุง กระบวนงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
16 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖  
17 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖  
18 ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
19 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗