พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
วันที่ 30 กันยายน 2562 นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ได้มอบหมายนายกาญจน์ พิทยานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ร่วมกับ รพ.สต.นางบวช และ อสม. หมู่ที่ 6 ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทบ้านของ นางฉลวย ส่วนสมบุญ บ้านเลขที่ 19/3
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561


   
   
   
 
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ได้มอบหมายนายกาญจน์ พิทยานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ร่วมกับ รพ.สต.นางบวช และ อสม. หมู่ที่ 6 ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทบ้านของ นางสาวอารญา พรหมมิ บ้านเลขที่ 46
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562


   
   
   
 
กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.นางบวช ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยาน อบต.นางบวช จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2562 โดยนายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
โครงการผู้สูงอายุ ร่างกายปลอดภัย จิตใจแข็งแรง
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
วันแม่แห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเหตุอัคคีภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรมสวดมนต์เย็นและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดท่าฟืน ต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านไร่ดอนกลาง หมู่ที่10 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา อบต.นางบวช ณ วัดเขาแสงสว่างเจริญธรรม (วัดเขาดิน) และวัดท่าฟืน หมู่ที่ 6 ต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านท่านางเริง หมู่ที่ 6 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต.นางบวช ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช จัดประชุมประชมคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านไร่ดอนกลาง หมู่ที่ 10
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดท่าฟืน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณริมถนนทางเข้า อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
นายพยอม ดีเสมอ นายก อบต.นางบวช ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากทีมช่างผมเมืองเหน่อ
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
อบต.นางบวช ดำเนินโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย