หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ ในด้านต่าง ๆ


 
   
   
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก อบต.นางบวชขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนางบวชร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก  
วันสิ่งแวดล้อมโลก อบต.นางบวชขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนางบวชร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก


 
   
   
 
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่  
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่


 
   
   
 
รวมเล่มผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท.  
รวมเล่มผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท.


 
   
   
 
รวมเล่มผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2563  
รวมเล่มผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2563


 
   
   
 
ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการ ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ดังต่อไปนี้  
อบต.นางบวช


 
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (ครั้งที่ 1)  
อบต.นางบวช


 
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  
อบต.นางบวช


 
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 1)  
อบต.นางบวช


 
   
   
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (ครั้งที่ 1)  
อบต.นางบวช


 
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย