หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
    (Open Data)

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 
ตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ดังนี้
มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
(1)    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
(2)    รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3)    ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4)    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5)    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6)    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
(7)    คุ้มครอง ดุแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8)    ปฎิบัตหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ราชการมอบหมาย
มาตรา 68   ภายใต้บังคับแห่งกฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
(1)    ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3)    ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4)    ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5)    ให้มีและส่งเสริมการเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6)    ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(7)    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8)    การค้มตรองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9)    หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม  
(11)  กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์