หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
    (Open Data)

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


นายประภาส  รัตนโชติพานิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ 081-8502848

นางสาวดวงพร   เพ็ชรวงค์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ 081-2990246


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประภาส  รัตนโชติพานิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ 081-8502848


นางสาวประไพภรณ์  ศรีสุข

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ติดต่อ 089-0411544

นายกาญจน์ พิทยานุรักษ์

นางสาววรรณวิภา พูลสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวสายสุนีย์  โสขุมา

นายราเฉต  สติภพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภารโรง


นายนิวัฒน์  จันทร์สุวรรณ

ว่าง

 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

คนงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวดวงพร  เพ็ชรวงค์

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ 081-2990246

                                      

 

 

 

 

                                      


กองคลัง

 

นางสาวนาฎตยา  สุนิธี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์ติดต่อ 097-1271720

นางสาวนาฎตยา  สุนิธี

นางสาวสมใจ  โสขุมา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

ว่าง

นางสาวกาญจนา  พิศวง

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

นายเอกรัฐ  โพธิ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการกองช่าง 

เบอร์ติดต่อ 092-4562211

 

นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายพิสิทธิ์  ตั้งทำนุ

ว่าง

นายอำนวย  โสขุมา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คนงาน

คนงาน

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายสาธร   กลิ่นหรั่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการ

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์ติดต่อ 063-9278337

นายสาธร   กลิ่นหรั่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ว่าง

นางดวงรัตน์  สมเหมาะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางสาววนิดา  ฟักเล็ก

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ 081-8819446

                                      

นางสาววนิดา  ฟักเล็ก

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ