พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายประภาส    รัตนโชติพานิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวดวงพร    เพ็ชรวงค์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัด

นางสาวประไพภรณ์   ศรีสุข

หัวหน้าสำนักปลัด

นายกาญจน์  พิทยานุรักษ์

นางสาววรรณวิภา  พูลสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสายสุนีย์  กลขุนทด

นายราเฉต  สติภพ

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภารโรง

นายนิวัฒน์  จันทร์สุวรรณ

นางสาววันเพ็ญ  พึ่งงาม

 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

คนงานทั่วไป

 

กองคลัง

 

 

ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนาฎตยา  สุนิธี

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)

ว่าง

นางสาวกาญจนา  พิศวง

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

นายเอกรัฐ  โพธิ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

นายสมเกียรติ แจ้งเศรษฐ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายพิสิทธิ์  ตั้งทำนุ

ว่าง

นายอำนวย  โสขุมา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นายสาธร   กลิ่นหรั่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ว่าง

นางดวงรัตน์  สมเหมาะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ว่าง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

                                      

ว่าง

 นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)