พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นางบุปผา ใจบริสุทธิ์

ประธานสภา อบต.นางบวช

นายถนอมศักดิ์ ยิ้มละมัย

นายประภาส   รัตนโชติพานิช

รองประธานสภา อบต.นางบวช

เลขานุการสภาฯ


นายวิเชษฐ  เสาวรส

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายสุชิน นาคสมบัติ

นายสมบุญ  แตงทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นางศิวิราพร  เขาแก้ว

นายประเนตร  ทัพแสงศรี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นางสาวกรวรรณ  เขียนวิมล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นางพร   แซ่จึง

นางพเยาว์  ศรีสุข

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายสมปอง  สมานสัมฤทธิ์

ว่าง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่10