หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2553  
   
2
ผลการประเมิณโครงการอาชีพ  
   
3
ผลการประเมิณโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย  
   
4
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการประจำปี 52  
   
5
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการประจำปี 53  
   
6
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562  
   
7
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  
   
8
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  
   
9
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ตามโครงการความสุขของท่านคืองานบริการของเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
10
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 -4  
   
11
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562  
   
12
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)  
   
13
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
14
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562  
   
15
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน เมษายน 2562 - กันยายน 2562  
   
16
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563  
   
17
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
18
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
   
19
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  
   
20
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทย่อยหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบล กระทรวง กระทรวงมหาดไทย  
   
21
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563  
   
22
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
   
23
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563  
   
24
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
25
รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
   
26
รายงานผลการพิจารณาทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
   
27
รายงานผลการดำเนินโครงการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา  
   
28
รายงานผลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563