หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานผลการดำเนินการโครงการสวดมนต์ไหว้พระ ธรรมะนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
สรุปผลการดำเนินการโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
สรุปผลการดำเนินการโครงการ อบต.นางบวช ร่วมใจร้องเพลงชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานผลการดำเนินการโครงการวันส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
รายงานผลการดำเนินการโครงการวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)  
   
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564  
   
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565  
   
รายงานผลการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
รายงานผลการดำเนินโครงการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา  
   
รายงานผลการทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
   
รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563  
   
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทย่อยหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทย  
   
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน เมษายน 2562 - กันยายน 2562  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562  
   
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 -4  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ตามโครงการความสุขของท่านคืองานบริการของเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562  
   
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2553  
   
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2552  
   
ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย  
   
ผลการประเมินโครงการอาชีพ  
   
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2553