หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนเมษายน 2565 – เดือนกันยายน 2565) และข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
รายงานผลการดำเนินการโครงการสวดมนต์ไหว้พระ ธรรมะนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
สรุปผลการดำเนินการโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
สรุปผลการดำเนินการโครงการ อบต.นางบวช ร่วมใจร้องเพลงชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานผลการดำเนินการโครงการวันส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
รายงานผลการดำเนินการโครงการวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)  
   
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564  
   
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565  
   
รายงานผลการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
รายงานผลการดำเนินโครงการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา  
   
รายงานผลการทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
   
รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563  
   
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทย่อยหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทย  
   
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน เมษายน 2562 - กันยายน 2562  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562  
   
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 -4  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ตามโครงการความสุขของท่านคืองานบริการของเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  
   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  
   
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562  
   
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2553  
   
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2552  
   
ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย  
   
ผลการประเมินโครงการอาชีพ  
   
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2553