หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
    (Open Data)

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานฐานข้อมูลคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
   
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
   
รายงานฐานข้อมูลแสดงรายละเอียด ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ โดยการจำแนกเป็นข้อมูลผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
   
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566  
   
ฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 65  
   
ฐานการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ 65  
   
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานฐานข้อมูลสภาพน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานฐานข้อมูลประชากรทั้งหมด และจำนวนผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานฐานข้อมูลแสดงรายละเอียด ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานผลการสำรวจตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
   
รายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
   
รายงานเรื่องร้องทุกข์_ร้องเรียน เลขที่ 9/2565  
   
รายงานเรื่องร้องทุกข์_ร้องเรียน เลขที่ 8/2565  
   
รายงานเรื่องร้องทุกข์_ร้องเรียน เลขที่ 7/2565  
   
รายงานเรื่องร้องทุกข์_ร้องเรียน เลขที่ 6/2565  
   
รายงานเรื่องร้องทุกข์_ร้องเรียน เลขที่ 5/2565  
   
รายงานเรื่องร้องทุกข์_ร้องเรียน เลขที่ 4/2565  
   
รายงานเรื่องร้องทุกข์_ร้องเรียน เลขที่ 3/2565  
   
รายงานเรื่องร้องทุกข์_ร้องเรียน เลขที่ 2/2565  
   
รายงานเรื่องร้องทุกข์_ร้องเรียน เลขที่ 1/2565  
   
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา อบต.นางบวช และลานกีฬา/สถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช  
   
รายงานทะเบียนรายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   
รายงานผลการดำเนินโครงการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา  
   
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)  
   
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   
รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
   
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)  
   
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (่ต่อ)  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.นางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนเมษายน 2565 – เดือนกันยายน 2565) และข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
รายงานผลการดำเนินการโครงการสวดมนต์ไหว้พระ ธรรมะนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
สรุปผลการดำเนินการโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
สรุปผลการดำเนินการโครงการ อบต.นางบวช ร่วมใจร้องเพลงชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานผลการดำเนินการโครงการวันส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
รายงานผลการดำเนินการโครงการวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย