หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
    (Open Data)

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2566  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2566  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ปี 2565  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ปี 2564  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ปี 2563  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562  
   
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย