หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ข้อบัญญัติศูนย์เด็กเล็กบ้านเขาดิน  
   
2
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2553  
   
3
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี2553  
   
4
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
   
5
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   
6
ข้อบัญญัติการขุดดินถมดิน  
   
7
โครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพัฒนาตำบล ประจำปี 2553  
   
8
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณปี2554  
   
9
ข้อบัญญัติประกอบการเลี้ยงไก่  
   
10
แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ2555  
   
11
แผนแม่บทเทคโนโลยี อบต.นางบวช  
   
12
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564)  
   
13
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)  
   
14
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
15
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
16
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พ.ศ. 2561 - 2563  
   
17
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปี พ.ศ. 2561  
   
18
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561  
   
19
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปี พ.ศ. 2562  
   
20
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปี พ.ศ. 2563  
   
21
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
22
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
23
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พ.ศ. 2564 - 2566 ( ส่วนที่ 1-2 )  
   
24
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พ.ศ. 2564 - 2566 ( ส่วนที่ 3-6 )  
   
25
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564  
   
26
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564