พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ข้อบัญญัติศูนย์เด็กเล็กบ้านเขาดิน  
   
2
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2553  
   
3
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี2553  
   
4
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
   
5
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   
6
ข้อบัญญัติการขุดดินถมดิน  
   
7
โครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพัฒนาตำบล ประจำปี 2553  
   
8
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณปี2554  
   
9
ข้อบัญญัติประกอบการเลี้ยงไก่  
   
10
แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ2555  
   
11
แผนแม่บทเทคโนโลยี อบต.นางบวช  
   
12
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564)  
   
13
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)  
   
14
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
15
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
16
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พ.ศ. 2561 - 2563  
   
17
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ประจำปี พ.ศ. 2561  
   
18
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561