พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน)  
   
2
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและงานสังคมสงเคราะห์)  
   
3
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนและการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ดีมีประสิทธิภาพ)  
   
4
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม)  
   
5
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)  
   
6
แผนดำเนินงานประจำปี 2552 (ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาปรับปรุงองค์กรและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
   
7
สรุปบัญชีโครงการแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554  
   
8
แผนการดำเนินงานประจำปี 2554  
   
9
แผนการดำเนินงานประจำปี 2555  
   
10
แผนการดำเนินงานประจำปี 2556  
   
11
แผนการดำเนินงานประจำปี 2557  
   
12
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558  
   
13
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
14
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562