พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางร้องเรียนในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของอบต.นางบวช

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
2 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  
3 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
4 ประกาศ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563  
5 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561  
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.นางบวช  
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง บริเวณที่ทำการ อบต นางบวช  
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบรางระบายน้ำทิ้ง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายสมชาย)  
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราลาดยาง บริเวณที่ทำการ อบต.นางบวช  
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมถนนดินโดยการลงดินลูกรัง ภายในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านท่านางเริง  
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมถนนดินโดยการลงดินลูกรัง ภายในพื้นที่ หมู่ที่ (3 บ้านไร่)  
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงดินลูกลัง ภายในพื่นที่หมู่ที่ 7 (บ้านเกาะคู)  
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงดินลูกลัง ภายในพื่นที่หมู่ที่ 9 (บ้านคันคลองกระเสียว)  
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.สายหลักประจำหมู่บ้าน หมูที่ 7บ้านเกาะคู  
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยคลองแขยง)  
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านท่านางเริง  
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นทางถนนดิน หมู่ที่ 7 (บ้านเกาะคู)  
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่าายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคันคลอลกระเสียว  
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยางภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7