หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.
ภารกิจหน้าที่ของอบต.

โครงสร้างอบต.นางบวช
คณะผู้บริหารอบต.นางบวช
สมาชิกสภาอบต.นางบวช
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นของ
   ประชาชน

ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ผู้ดูแลระบบ
 
กรมบัญชีกลาง
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กกต.สุพรรณบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
8 สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ  
9 สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ  
10 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
11 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
12 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช  
13 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) 8 โครงการ  
14 สอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ  
15 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) 5 โครงการ  
16 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร  
17 สอบราคาจ้างจัดเก็บขยะภายในพื้นที่ของ อบต.นางบวช จำนวน ๕ หมู่บ้าน  
18 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่๖  
19 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่ที่๓  
20 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่๙