หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ภารกิจหน้าที่ของอบต.
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่ อบต.

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
หน่วยตรวจภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)

ข้อบัญญัติตำบลนางบวช
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติงานKM
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำไตรมาส
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกฏหมายที่ควรรู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนในการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล
   ของอบต.นางบวช

ผู้ดูแลระบบ
 
เฟสบุ๊คอบต.นางบวช
สถจ.สุพรรณบุรี
กรมจัดหางาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กกต.สุพรรณบุรี
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการสวดมนต์วันพระ ธรรมะสวัสดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565


   
   
   
 
หารือเรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564


   
   
   
 
นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายก อบต.นางบวช และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงกักตัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช ขอขอบคุณทาง รพ.สต.นางบวช นำทีมงานมาตรวจ ATK พนักงานของ อบต.นางบวช ทุกคน
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
การประชุมมอบนโยบายพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช เปิดประชุมสภา อบต. ครั้งแรก โดยนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวช และนายอิทธิพร โรจน์ธนะธัญญา ท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. ณ ห้องประชุม อบต.นางบวช
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565


   
   
   
 
นายก อบต.นางบวช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.นางบวช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2565


   
   
   
 
พนักงาน อบต.นางบวช ร่วมทำความสะอาดโต๊ะทำงาน และบริเวณอาคารสำนักงาน อบต.นางบวช ตามโครงการกิจกรรม 5 ส
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565


   
   
   
 
นายประภาส รัตนโชติพานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ร่วมกับนางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีแก๊งตีนแมวซิ่งรถหนีตำรวจ
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล ภายใต้การบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน “ตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565


   
   
   
 
นายกฤษดา แจ้งเศรษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และพนักงาน อบต.นางบวช เป็นตัวแทนมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและชุดยาเวชภัณฑ์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากประสบภัยหนาว
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ ทีมช่างผมเมืองเหน่อ ออกบริการตัดผมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563


   
   
   
 
อบต.นางบวช ขอขอบคุณ คุณนภัสสร สดคมขำ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงิน 15,000 บาท เพื่อจัดซื้อพัดลม เตียง และมุ้ง ให้กับศูนย์พักคอยตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
อบต.นางบวช ขอขอบคุณ บริษัท เอส ซี เปเปอร์-แพ็ค จำกัด ที่สนับสนุนเตียงกระดาษ จำนวน 10 เตียง ให้กับ อบต.นางบวช เพื่อสนับสนุนศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
นายก อบต.นางบวช ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ รพ.สต.นางบวช และผู้นำชุมชน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หมู่ที่ 7 ตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 21 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ รพ.สต.นางบวช และผู้นำชุมชน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
อบต.นางบวช ร่วมกับ รพ.สต.นางบวช และผู้นำชุมชน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.นางบวช จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์พักรอ (Community Quarantine) เพื่อรับรองการกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย